گذراندن یک هفته درطبیعت و به دور از

گذراندن یک هفته درطبیعت و به دور از

گذراندن یک هفته درطبیعت و به دور از وسایل الکترونیکی، باعث میشود هورمونهای که به تنظیم چرخهی خواب وبیداری دربدن کمک میکندباطلوع و غروب خورشید هماهنگ شوند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟