وقتي بگوييد من لياقت داشتن ثروت را ندا

وقتي بگوييد من لياقت داشتن ثروت را ندا

وقتي بگوييد من لياقت داشتن ثروت را ندارم.
دچار بحران مالي ميشويد.
وقتي ميكوييد به اندازه كافي شايسته نيستم،
انجام امورتان دجار مشكل ميشود .
وقتي ميگوييد زندكي ديگران بهتر از من است،
هيچگاه به هدفتان نميرسيد و هميشه كارگر ديگران هستيد.
وقتي ميكوييد من حال خوشي ندارم،
بيماري توليد ميكنيد.
وقتي ميگوييد من بدشانس هستم،
يأس توليد ميكنيد.
بيماري را بركت ندانيد،بيماري را نكبت ندانيد!
جسم را بد ندانيد،كم ارزش نخوانيد!
از او گله و شكايت نكنيد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟