ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧ

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧ

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﻭﻓﺎﯾﺶ بنگر ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ بنگر ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ
پدرومادررا فقط بنگر
هرچه بیشتر بهتر


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!