به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانت

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانت

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عشق، عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان تداعی شوید.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!