کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...

رنجاندن آنها که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد...

...اما جبرانش
شاید سالها...

نظر شما درمورد این پست چیست؟