کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...

رنجاندن آنها که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد...

...اما جبرانش
شاید سالها...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟