کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...

رنجاندن آنها که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد...

...اما جبرانش
شاید سالها...

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!