گاهی اوقات خودت را مثل یک کتاب ورق&

گاهی اوقات خودت را مثل یک کتاب ورق بزن؛
انتهای بعضی فکرهایت نقطه بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی؛
بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تأمل ادایشان کنی؛
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" بگذار؛
تا فرصت ویرایش هست، خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن؛
بعضی عقایدت راحذف کن، اما بعضی ها را پررنگ تر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟