ارتباط مؤثرارتبا

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر ارتباطی است که در آن همسرتان پیام شما را همانطور که منظور شماست دریافت کند.
در یک ارتباط مؤثر گوینده باید منظور خود را به روشنی انتقال دهد و شنونده نیز سعی کند تا پیام را به درستی دریافت کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟