آشنایی با قواعد صحبت کردن

آشنایی با قواعد صحبت کردن

اصل اول: حرف بزنید
اصل دوم: از طرف همسرتان حرف نزنید
اصل سوم: پیام سمی نفرستید و فضای ارتباطیتان را آلوده نکنید.
اصل چهارم: احساسات و هیجان های منفی را که ربطی به رفتار همسرتان ندارد، بیان کنید
اصل پنجم: نیازهایتان را بیان کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟