خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است

خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است</d

خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است

امام علی علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟