هر کس که به خانواده ی خود خدمت کندبه

هر کس که به خانواده ی خود خدمت کندبه

هر کس که به خانواده ی خود خدمت کند
به عدد هر قدمی که بر می دارد
خداوند به او ثواب حج و عمره را می دهد.
پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟