جوان خوش اخلاق،کلید خوبی ها و قفل

جوان خوش اخلاق،کلید خوبی ها و قفل

جوان خوش اخلاق،
کلید خوبی ها و قفل بدی هاست

امام صادق علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟