کشور باید نگذارد کهغلبه ی نسل جوا

کشور باید نگذارد کهغلبه ی نسل جوا

کشور باید نگذارد که
غلبه ی نسل جوان و نمای زیبای جوانی
در کشور از بین برود.

مقام معظم رهبری

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟