وقتی هم را دوست داشتیماگر هزار دلیل

وقتی هم را دوست داشتیماگر هزار دلیل

وقتی هم را دوست داشتیم
اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد
یک دلیل برای ماندن پیدا می کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟