همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی است
و تنهایی بهتر از همنشین بد.

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟