همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی است
و تنهایی بهتر از همنشین بد.

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!