خوب است بچه در کودکی بازی گوش باشد

خوب است بچه در کودکی بازی گوش باشد

خوب است بچه در کودکی بازی گوش باشد
تا در بزرگ سالی بردبار گردد
و شایسته نیست جز این باشد.

امام کاظم علیه السلام

کافی ج 6، ص 51، ح 2


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟