«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی

«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی

«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی است؛
قرآن دستورالعمل یک حیات سعادتمندانه
و زندگی توأم با عزت است.

مقام معظم رهبری

نظر شما درمورد این پست چیست؟