باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را

باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را

باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند؛
اسلام دنبال این است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟