باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را

باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را

باید کاری بکنیم که بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند؛
اسلام دنبال این است.

نظر شما درمورد این پست چیست؟