به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربانم
(حجر/49)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟