دوام عبادت، دلیل دست یافتنبه خوشب

دوام عبادت، دلیل دست یافتنبه خوشب

دوام عبادت، دلیل دست یافتن
به خوشبختی است

امام علی علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟