دوستی و محبت را از دلها بپرسیدچرا

دوستی و محبت را از دلها بپرسیدچرا

دوستی و محبت را از دلها بپرسید
چرا که دلها گواهانی رشوه ناپذیرند

امام علی علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟