زن مانع لغزش همسرزنها می توانند مانع

زن مانع لغزش همسرزنها می توانند مانع

زن مانع لغزش همسر
زنها می توانند مانع پرت شدن شوهرشان
به پرتگاه جهنم شوند! در محیط زندگی،
در محیط بازار، در محیط اداره، سیاست،
ممکن است مردها دچار لغزش هایی
شوند که آنها را آرام آرام به لبه ی
پرتگاه ببرد و در اثر یک غفلت به
ته دره سرازیر شوند، زن می تواند
مانع از چنین حادثه ای شود ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟