آدم ها می خواهند بشنوند که دوست شان دار

آدم ها می خواهند بشنوند که دوست شان دار

آدم ها می خواهند بشنوند که دوست شان داریم و قدر آنها را می دانیم پس همیشه و حتماً به اطرافیان تان اینها را مدام بگویید و شاید باور نکنید که چقدر نیاز به شنیدنش دارند و چقدر برایشان نیرو بخش و حرکت دهنده است.

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟