زن همانا گردنبندی است،نیک بنگر که

زن همانا گردنبندی است،نیک بنگر که

زن همانا گردنبندی است،
نیک بنگر که چه گردنبندی را به گردنت آویزان می کنی.

امام صادق علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟