در حالی که در واقع از کمترین مال برخ

در حالی که در واقع از کمترین مال برخ

در حالی که در واقع از کمترین مال برخوردار هستید،
در ظاهر بهترین حال را از خود نشان دهید.

امام علی علیه السلام

بحار، ج 75، ص 8


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟