خانواده خوب یعنی،زن و شوهری که با هم

خانواده خوب یعنی،زن و شوهری که با هم

خانواده خوب یعنی،
زن و شوهری که با هم مهربان باشند،
با وفا و صمیمی باشند
و به یکدیگر محبت و عشق بورزند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟