پیامبر اکرم"ص" فرمودند:<

پیامبر اکرم

پیامبر اکرم"ص" فرمودند:

زنی که به طرف دهان همسرش لقمه ای بالابرد، پاداشش این است که،

این عمل او برایش بهتراز یک سالی است که روزهایش را روزه بگیرد وشب هایش را عبادت کند...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟