حضرت محمد صلی الله علیه وآله:بنده

حضرت محمد صلی الله علیه وآله:بنده

حضرت محمد صلی الله علیه وآله:
بنده ای که در دلش به وزن یک دانه خردل تکبر باشد، هرگز وارد بهشت نخواهد شد.

الکافی، ج۲، ص ۳۱۰


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟