مام علی علیه السلام:وعده شخص بزرگ

مام علی علیه السلام:وعده شخص بزرگ

مام علی علیه السلام:
وعده شخص بزرگوار، نقد و فوری است.
وعده شخص فرومایه باسردواندن و بهانه تراشی همراه است.

میزان الحکمه،ج13،ص248


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟