مهم ترین کاری که یک مرد، می توا

مهم ترین کاری که یک مرد، می توا

مهم ترین کاری که یک مرد،
می تواند برای فرزندانش انجام دهد،

این است که "عاشق مادرشان" باشد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟