رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:<b

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:
این گفتار مرد به همسرش که "من تو را دوست دارم"، هرگز از قلب زن بیرون نمی رود

وسائل الشیعه، ج 14، ص 10


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟