همسرمان را چگونه صدا کنیم؟

همسرمان را چگونه صدا کنیم؟

تو بعضی خونه ها اسم زن ((ببین)) است

ببین بیا اینجا،، ببین اب بده و..

بعضی خونه ها اسم رو کامل نمیگن

بعضی خونه ها از واژه ((هوی)) استفاده میکنن

یاد بگیریم اینگونه در خانه همدیگر را صدا کنیم

حضرت امیر وقتی میخواستند حضرت زهرا را صداکنند میفرمودند:

جان علی به فدایت, حبیبتی زهرا, بنت رسول الله و زهراجان.

و جوابی که از حضرت زهرا میشنیدند:

روحم به فدایت علی, ابوتراب, ابالحسن و علی جان.

زیبا صداکردن زن و مرد, بهترین شیوه برای ابراز محبت است و نوعی شخصیت دادن به طرف مقابل است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟