امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلام
از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند

میزان الحکمه، ج6، ص201

نظر شما درمورد این پست چیست؟