امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلام
از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند

میزان الحکمه، ج6، ص201


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟