گر خدای ناکرده در محیط خانواده بی‌م

گر خدای ناکرده در محیط خانواده بی‌م

گر خدای ناکرده در محیط خانواده بی‌محبّتی و عدم اطمینان و صمیمیت باشد، رنجش مال هر دو طرف است.

امام خامنه ای76/9/6


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟