امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

هیچ کس جز اطاعت خدا خوشبخت نمی شود و جز با معصیت خدا بدبخت نمی گردد.

غررالحکم، حدیث 10848


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟