قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهل

قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهل

قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجارة«؛هم خودتان را حفظ کنید، هم اهل‌تان را.این خطاب به مردها و زن‌ها، هردو،است.

امام خامنه ای


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟