امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

از بدگمانی بپرهیز؛ زیرا بدگمانی عبادت را تباه می کند.

میزان الحکمه، ج 6 ص 571


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟