شناخت دنیای امروز ٬قدم اول ارت

 شناخت دنیای امروز ٬قدم اول ارت

شناخت دنیای امروز ٬
قدم اول ارتباط با فرزند است .

ادبیاتمان را با فرزندمان، مشترک کنیم
تا حرف یکدیگر را بفهمیم !


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟