هشدار مهمسرگرمی یا سرد

هشدار مهم
سرگرمی یا سردرگمی
حجم بالای داده در شبکه های اجتماعی

☝️ از حضور در کانالها و گروه هایی که در طول شبانه روز حجم بالایی، اطلاعات ، اعم از مفید و غیر مفید رد و بدل میشود بپرهیزید بهترین واژه ای که میتوان در این خصوص به کار برد بمباران اطلاعاتی،علمی،فرهنگی،خبری و تبلیغاتی می باشد که در اثر، حجم بالایی از اطلاعات نامنظم و بدون طبقه بندی واز سویی بی برنامه گی در زمان استفاده، دچار آسیب های شدید فضای مجازی خصوصا در حریم خانواده و خاصه تربیت فرزندانمان خواهیم شد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟