پنج راهکار جهت افزایش ظرفیت درو

پنج راهکار جهت افزایش ظرفیت درونی:

1- لیست نقاط ضعف:
لیست از ضعفهایی که داریم؛ این لیست را از طریق خود و با کمک خانواده میتوان تهیه کرد

2- باور داشتن اصل تغییر:
باورکنم که من احتیاج به تغییر دارم، که ادمهایی که بر حسب معیار و محور قرار دادن خودشون هستن از بسیاری از نعمتها محروم میشوند. گاهی هزاران تغییر را در دیگران انتظار داریم اما کمترین تغییر را در خودمون تولید نمیکنیم.

3- تصمیم به تغییر.

4- برنامه:
برای اینکه بتوانیم تغییرات را عملی کنیم لازم است. مثال: فرض کنید من برای شکمم خیلی حساس هستم، غذای من دیرشود فریادم بلند است. خب وقتی غذا به موقع می آید کمی دیرتر بخورم. پانزده دقیقه بعد تا تحمل بالا برود. برنامه بگذاریم برای مقابله با ضعفی که بدست آوردیم یا برایمان استخراج کرده اند.

5- تمرین وتکرار:
برای اینکه بتوانیم آن تغییر را در زندگیمان ثابت کنیم و جزء رفتارهایمان بشود.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟