امام جعفر صادق علیه السلام:<

امام جعفر صادق علیه السلام:<

امام جعفر صادق علیه السلام:

خداوند خانه ای را که در آن عروسی انجام گرفته، دوست می دارد.

وسائل الشیعه، ج 22، ص 7


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟