خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛

تنها میزان عبادات شما،
نشانه تقرب تان به خدا نیست

از میان شما؛
کسی به خدا نزدیکتر است که؛
در ابراز عشق به همسرش،
موفق تر باشد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟