خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛

تنها میزان عبادات شما،
نشانه تقرب تان به خدا نیست

از میان شما؛
کسی به خدا نزدیکتر است که؛
در ابراز عشق به همسرش،
موفق تر باشد

نظر شما درمورد این پست چیست؟