امام علی (ع):وقتی برای گفتار،زما

امام علی (ع):وقتی برای گفتار،زما

امام علی (ع):
وقتی برای گفتار،
زمان مناسبی نمی بینی،
سخن مگو

منبع: میزان الحکمه، ج3، ص358


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟