مال و دارایی شبهه ناک به چند صورت ممکن

مال و دارایی شبهه ناک به چند صورت ممکن

مال و دارایی شبهه ناک به چند صورت ممکن است بدست آید که اصلی ترین آن لقمه حرام است که از مال یتیم، ندادن خمس، زکات و بدهکاری به دیگران حاصل می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟