نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که

نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که

نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که شوهرتون نیاز شما رو در حد صفر بدونه
درکل زیادی قانع بودن هم بده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟