زخمی ڪه تیزی زباڹ بر دل میگذارد بسیار

<p>زخمی ڪه تیزی زباڹ بر دل میگذارد بسیار

زخمی ڪه تیزی زباڹ بر دل میگذارد بسیار کشنده تر از زخم شمشیر است

مواظب گفتارمان باشیم
تا دلی را زخمی نڪنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟