بدون هماهنگی باشوهرتون برای مهمانی رف

بدون هماهنگی باشوهرتون برای مهمانی رف

بدون هماهنگی باشوهرتون برای مهمانی رفتن،مهمانی برگزارکردن ومواردی از این دست،تصمیم نگیرید.

نظر شما درمورد این پست چیست؟