بدانید این شما هستید که اقتدار و غرو

بدانید این شما هستید که اقتدار و غرو

بدانید این شما هستید که
اقتدار و غرور مردانه یک مرد
را شکل می دهید و بهبود می بخشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟