کم گوی و گزیده گوی،محبت کن اما زیاده

کم گوی و گزیده گوی،محبت کن اما زیاده

کم گوی و گزیده گوی،محبت کن
اما زیاده روی نکن،سکوت کن،
قاطی نشو،حد و حریم شخصیت
رو نگه دار،اگه از همسر ناراحت
شدی بهتره با شوخی و یا رفتاری
عاقلانه به طرف بفهمونی،.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟