هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی

هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی

هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی وقفه هم صحبت نکن
بین جملاتت مکث کن وفاصله های چند ثانیه ای بنداز

نظر شما درمورد این پست چیست؟