مواظب باشید دیگران آن قدر همسرشما را

مواظب باشید دیگران آن قدر همسرشما را

مواظب باشید دیگران آن قدر همسر
شما را تحسین و تشویق نکنند
که جای شما را بگیرند
یک مرد برای تشویق و تحسین بیش
از هر کسی به همسرش نیاز دارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟